18.11.2022

აიბი მთიებში ჩატარდა ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის -ISO 9001:2015 გარე აუდიტის რესერთიფიცირება, რომელიც წარმართა ინტერტეკის წამყვანმა საერთაშორისო აუდიტორმა ჯავიდან მელიკოვამ. სკოლამ წარმატებით გაიარა რესერთიფიცირების ეტაპი, სრულად დააკმაყოფილა ISO 9001:2015 მოთხოვნები და მიიღო წინადადებები გაუმჯობესებისათვის