20.12.2021

აიბი მთიებმა წარმატებით გაიარა ხარისხის მართვის მენეჯმენტის აუდიტი ISO 9001:2015 და შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 45001:2018 გარე აუდიტი. საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულად შესაბამისობით შეფასდა სკოლის საქმიანობა, მართვის სისტემა, მატერიალური და ადამიანური რესურსი.