20-21.12.2021

20-21 დეკემბერს ჩატარდა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის უახლესი საერთაშორისო სტანდარტის ISO 45001:2018 წამყვანი აუდიტორის ტრენინგი. ტრენინგი წარიმართა IRCA აკრედიტირებული ორგანიზაციის მიერ.