ისწავლე კომფორტულ გარემოში

5000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებულია აიბი მთიების სრული ინფრასტრუქტურა

A და B კორპუესი 4000 კვადრატული მეტრია, სადაც განთა-ვსებულია ელემენტალური, დაწყებითი და საბაზო სკოლა

C კორპუსი  2 000 კვადრატული მეტრია, სადაც განთავსებულია ზოგადი განათლების უმაღლესი სკოლა

სასადილო 100 მოსწავლეზე

ლიბრარიუმი – უწყვეტი განათლების სივრცე

საკლასო ოთახები

ასაკობრივ ჯგუფებზე მორგებული საკლასო ინვენტარით აღჭურვილი საკლასო ოთახები

სარელაქსაციო სივრცე

კომპორტული გარემო განტვირთვა-დასვენებისთვის, საკითხავად და შემოქმედებითი საქმიანობისთვის

თანამედროვე ტექნოლოგიები

საკლასო ოთახები, ლაბორატორიები სარელაქსაციო სივრცეები, კოლიდორები აღჭურვილია თანამედრობე ტექნოლოგიებით