ერთი დღე აიბი მთიებში

08:30

მოსწავლეთა მიღება

უზრუნველყოფილია უსაფრთხო და დაცული გარემო, სან-ჰიგიენურად დასუფთავებული შენობები და ინფრასტრუქტურა

სამეცადინო საათი

საგანთა თეორიული და პრაქტიკული დასწავლის პროცედურა, მოსწავლეთა მიერ შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი

15:30 17:30

08:45 09:00

დილის სამეცადინო საათი

დაწყებითი სკოლის მოსწავლისა და კოორდინატორის გაუდებარ საკითხებზე თანამშრომლობა

საკონსულტაციო საათი

პედაგოგისა და მოსწავლის, ან მოსწავლეთა ჯგუფის თანამშრომლობა მათთვის პრობლემატურ საკითხებზე

15:30 17:30

09:00 14:55

საგაკვეთილო პროცესი

გაკვეთილს წარმარტავს პედაგოგი, რომელსაც ასისტენტობას უწევს კოორდინატორი

სააღმზრდელო საათი

პედაგოგისა და მოსწავლის, ან მოსწავლეთა ჯგუფის თანამშრომლობა მათთვის პრობლემატურ საკითხებზე

15:30 17:30

12:30 15:00

კვება

ხარისხიანი და ორგანიზებული კვების პროცედურის მართვა. სერტიფიცირებული და შემოწმებული საკვები

ინტერჯგუფი

მოსწავლეზე ორიენტირებული შემეცნებით – სარელაქსაციო გარემო

17:30 18:30

12:00 15:30

თავისუფალი დრო

უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ორგანიზებული უსაფრთხო და დაცული გარემო მოსწავლეთა

სასწავლო დღის დასრულება

მოსწავლეთა, ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსწავლეთა ორგანიზებული გასტუმრება

18:30