დაცვა და უსაფრთხოება

აიბი მთიების შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის სამსახურის მიზანია, უზრუნველყოს სკოლა პანსიონში მოწავლეთა და თანამშრომელთა უსაფრთხო სასწავლო-სამუშაო გარემოს შექმნა.

აიბი მთიების შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის სამსახური სამსახური ფუნქციონირებს საქართველოს კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის საერთაშორისო სტანდარტის, ISO 45001:2018 მიხედვით.

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, სკოლას ემსახურება დაცვის კომპანია „ალგანი“. კერძოდ, „ალგანის“ დაცვის თანამშრომლები, რომლებიც ფლობენ შესაბამის მომზადებას, ცოდნასა გამოცდილებას. დაცვის კომპანია „ალგანი“ ორიენტირებულია საქართველოში უსაფრთხოების დანერგვასა და მიწოდებაზე

უსაფრთხოების სამსახური წარმოადგენს სხვადასხვა ქვესამსახურების ერთობლიობას. სამსახურს ჰყავს ხელმძღვანელი, ხოლო სამსახურის მუშაობა წარიმართება დადგენილი სამოქმედო გეგმის მიხედვით.

მაკა მარიხაშვილი

დღის რეჟიმის მენეჯერი

ნანა გოგიჩაშვილი

ფსიქოლოგი

ნანა შუბითიძე

ექიმი

ვასილ კენჭუაშვილი

A და B კორპუსების ადმინისტრატორი

რომან სიჭინავა

C კორპუსის ადმინისტრატორი

2020 -2021 სასწავლო წელს მსოფლიოში შექმნილი ახალი კორონავირუსით, COVID – 19 გამოწვეული რისკების გათვალისწინებით, უსაფრთხოების სამსახურის დებულებაში შეტანილ იქნა ცვლილებები, მისი გაფართოებისა და რეგულაციების დაცვის მოთხოვნის მიზნით.